Email:

info@franchisebeurs.nl

Telefoonnummer:

055 8200 226

Data:

11 & 12 oktober 10.00 – 16.00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden incl. privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien daarom als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en om u uit te leggen hoe wij werken. Naast deze Algemene Voorwaarden hebben wij ook een privacyverklaring (zie hieronder). Zo snapt u precies hoe wij werken.

Mocht u iets niet duidelijk zijn dan kunt u ons altijd bellen op 055 – 5200 226 of stuur een e-mail naar: info@franchisebeurs.nl of info@denationalefranchisegids.nl

Artikel 1 – Missie, strategie en contact

1. Missie: Het in contact brengen van kandidaat franchisenemers met franchisegevers en vice versa. Aanvullend proberen wij kandidaat franchisenemers, franchisenemers en franchisegevers zo goed mogelijk te informeren over alle facetten van het ondernemerschap.

2. Strategie: Door het organiseren van de franchisebeurs brengen wij kandidaat franchisenemers in contact met franchisegevers. Om toegang laagdrempelig te houden hebben kandidaat ondernemers en personen werkzaam bij een franchiseformule gratis toegang, alleen toeleveranciers zijn € 35,00 incl. 21% btw verschuldigd. Ook na afloop van de beurs kunnen wij aanvragers van entreekaarten en/of bezoekers van de beurs informeren over franchisekansen in de markt. De kandidaat franchisenemer is nimmer een vergoeding verschuldigd voor onze diensten.

3. Onze gegevens en onze activiteiten: De Nationale Franchise Beurs is onderdeel van De Nationale Franchise Gids B.V., Loolaan 12, 7315 AA Apeldoorn, 055 – 8200 226, info@denationalefranchisegids.nl. Onderdelen van De Nationale Franchise Gids zijn:

 

Artikel 2 – Algemeen

1. Toepassing van Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en opslag van personen die voor het aanvragen van één of meer entreekaarten van de franchisebeurs hun gegevens hebben achtergelaten. Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. De Nationale Franchise Beurs kan altijd de voorwaarden wijzigen. Bij strijdigheid tussen een overeenkomst en deze voorwaarden gaat de overeenkomst voor.

2. Begrippen: In deze algemene voorwaarden worden enkele begrippen genoemd:

  • De Kaartaanvrager: een persoon die één of meer entreekaarten voor de franchisebeurs heeft aangevraagd bij media van De Nationale Franchise Gids B.V.
  • De Standhouder: een bedrijf dat een stand heeft genomen op De Nationale Franchise Beurs, meestal gaat het om een franchisegever, soms om een toeleverancier.
  • De Informatie: tekst en afbeeldingen (logo en foto’s) die Standhouders in onze media hebben
  • De Media: alle in artikel 3 genoemde media van De Nationale Franchise Gids.
  • Toeleveranciers: Een toeleverancier levert producten of diensten aan franchisegevers en/of franchisenemers.

 

3. Vermenigvuldigen van inhoud: Het is niet toegestaan De Media of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nationale Franchise Gids B.V., op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

4. Toepasselijk recht: Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de De Algemene Voorwaarden kunnen altijd door De Nationale Franchise Gids worden aangepast. De Nationale Franchise Gids B.V. adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. De Nationale Franchise Gids B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3 – De Kaartaanvrager

1. Opslag en beheer van uw gegevens: Wij realiseren ons dat De Kaartaanvrager er groot belang aan hecht dat er zorgvuldig met diens gegevens wordt omgegaan. Wij respecteren en volgen dan ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij uw gegevens niet overdragen aan een ander bedrijf of persoon. Uw gegevens worden met alle zorg opgeslagen in ons systeem.


2. Waarom slaan wij de gegevens van Kaartaanvragers op, wat doen wij met deze gegevens?

  • Wij houden De Kaartaanvrager via e-mail op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen rond De Nationale Franchise Beurs. Hierbij kan worden gedacht aan nieuws met betrekking tot evenementen en nieuwe standhouders.
  • Voor het versturen van één of meer herinneringen dat De Nationale Franchise Beurs wordt gehouden.
  • Voor het versturen van een uitnodiging voor mogelijke latere edities van De Nationale Franchise Beurs of voor andere relevante bijeenkomsten.
  • Abonneren op De Nationale Franchise Brief (gratis), dit is een wekelijkse nieuwsbrief waarmee De Kaartaanvrager op de hoogte wordt gehouden over De Nationale Franchise Beurs maar ook over actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van franchise.
  • Indien er door een franchisegever in de regio waar De Kaartaanvrager woonachtig is een franchisenemer wordt gezocht kan De Nationale Franchise Gids De Kaartaanvrager daarover per e- mail informeren.

 

3. De Kaartaanvrager kan op ieder moment de toestemming voor de hierboven genoemde punten (a tot en met e) intrekken.

Privacyverklaring

De Nationale Franchise Gids B.V., Loolaan 12, 7315 AA te Apeldoorn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34136534, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming: Tiago Jurgens (055 8200 226 of tiago@denationalefranchisegids.nl )

Onze contactgegevens
Adres: Loolaan 12, 7315 AA, Apeldoorn
Telefoon: 055 8200 226
Info@denationalefranchisegids.nl

Algemeen

Deze privacyverklaring is bedoeld om u als Kaartaanvrager, bezoeker dan wel gebruiker van onze Media te informeren over onze werkwijze bij het verzamelen, bewerken en opslaan van gegevens die wij naar aanleiding van uw gebruik van onze website vergaren. De Nationale Franchise Gids gebruikt deze informatie uitsluitend voor de
activiteiten die verband houden met haar bedrijfsdoeleinden. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd volgens de huidige wettelijke eisen. Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nationale Franchise Gids voorziet in een platform (ook Het Nationale Franchise Platform) dat bestaat uit online (de website, de nieuwsbrief en social media) en off line media (De Nationale Franchise Gids). Doelstelling is om kandidaat franchisenemers in contact te brengen met franchisegevers en vice versa en om de oriënterende ondernemer van nadere informatie te voorzien. Daarnaast organiseren wij evenementen als De Nationale Franchise Beurs en Het Nationale Franchise Congres.

De Nationale Franchise Gids B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierbij is te denken aan de volgende situaties:

  • Wij houden De Kaartaanvrager via e-mail op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen rond De Nationale Franchise Beurs. Hierbij kan worden gedacht aan nieuws met betrekking tot evenementen en nieuwe standhouders.
  • Voor het versturen van één of meer herinneringen dat De Nationale Franchise Beurs wordt gehouden.
  • Voor het versturen van een uitnodiging voor mogelijke latere edities van De Nationale Franchise Beurs of voor andere relevante bijeenkomsten.
  • Abonneren op De Nationale Franchise Brief (gratis), dit is een wekelijkse nieuwsbrief waarmee De Kaartaanvrager op de hoogte wordt gehouden over De Nationale Franchise Beurs maar ook over actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van franchise.
  • Indien er door een franchisegever in de regio waar De Kaartaanvrager woonachtig is een franchisenemer wordt gezocht kan De Nationale Franchise Gids De Kaartaanvrager daarover per e-mail informeren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Onze doelgroep is immers de kandidaat franchisenemer, dat zijn eigenlijk altijd personen ouder dan 21 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, wilt u dan svp zo vriendelijk zijn om contact met ons op te nemen via tiago@denationalefranchisegids.nl, dan verwijderen wij binnen twee werkdagen deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming: dat doen wij niet

De Nationale Franchise Gids B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Nationale Franchise Gids B.V.) tussen zit. De Nationale Franchise Gids B.V. bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nationale Franchise Gids B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende franchiseformules als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Van een deel van de franchiseformules hebben wij een opdracht ontvangen voor het doorsturen van kandidaat franchisenemers van een ander deel niet. Daarom is het delen van uw persoonsgegevens in twee situaties op te delen:

  • Franchiseformules waarvan wij wel een opdracht hebben ontvangen voor het doorsturen van kandidaat franchisenemers: met hen hebben wij een overeenkomst gesloten waarbij de franchiseformule zich verplicht heeft de verplichtingen uit de Wet AVG te respecteren. Mocht de franchiseformule dat niet doen dan kan De Nationale franchise Gids daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Franchiseformules waarvan wij géén opdracht hebben ontvangen voor het doorsturen van kandidaat franchisenemers. U kunt deze eenvoudig herkennen, op hun pagina op www.denationalefranchisegids.nl is daar vermeld: “Van [formulenaam] hebben wij geen opdracht ontvangen om informatie-aanvragen te verwerken.” Met deze franchiseformules hebben wij géén overeenkomst gesloten en daarom weten wij ook niet hoe zij met uw persoonsgegevens om zullen gaan. Aangezien wij voor deze franchiseformules geen telefonische interviews afnemen blijft de informatie die zij ontvangen beperkt tot uw NAW gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Nationale Franchise Gids B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die géén inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en dragen bij aan uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Nationale Franchise Gids B.V.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar tiago@denationalefranchisegids.nl. Uw gegevens worden binnen twee werkdagen uit ons systeem verwijderd, ook ontvangt u hiervan een bevestiging.

De Nationale Franchise Gids B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nationale Franchise Gids B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tiago Jurgens via tiago@denationalefranchisegids.nl